فتنه 88هان ای مردم جهادی دیگر است          وقت لبیک بر ندای رهبر است

بیشه آمادست یاران شیر کو؟          حال وقت جنگ شد شمشیر کو؟

اسبهای عاشقی را زین کنید          شهر را با خون خود آذین کنید

هان تکرار سقیفه آمده          وقت انجام وظیفه آمده

حال وقت یاری خون خداست          جان نثاران، اردوی ما کربلاست

حال وفت دفع فتنه از ولی ست          مؤمنین هنگام یاری علی ست

دشمن از هر سو به ایران تاخته          فتنه های بی شماری ساخته

دشمنان داخلی کاسه لیس          تربیت پروردگان انگلیس

دست بر دست اجانب داده اند          روبروی دین ما استاده اند

اتحاد دشمنان را بنگرید           کافران و ملحدان را بنگرید

هم بهایی هم منافق هم یهود          صهیونیست و دولت آل سعود

ابن سعد و خولی و شمر و یزید          عمروعاص و آل مروان جدید

دستشان در دست یکدیگر ببین          جمع شیطان جمع کافر را ببین

دستشان در دست یکدیگر ببین          جمع شیطان جمع کافر را ببین

توطئه گر فتنه گر عیاش ها          این اراذل این همه اوباش ها

فکر نابودی ما را می کنند          قصد جنگ با خدا را می کنن

با اجانب باده نوشی می کنند          جای گندم جو فروشی می کنند

در لباس دین چه با دین می کنند          دشمنی با آل یاسین می کنند

مست دنیا و مقام و شهوتند          دائماً از سوی شیطان دعوتند

گرگ هستند و به بیشه تاختند          چنگ بر شیر زمان انداختند

ملت بیدار اندیشه کنید              گرگ را بیرون از این بیشه کنید

گر ضد یکدگر این فتنه اند          جملگی انگشت دست فتنه اند

ریشه این فتنه را باید گداخت          ضربه را محکم زنید خود را نباخت

دشمنان ما که صدها دسته اند          تیغ های فتنه از رو بسته اند

عده ای بنیاد باران می زنند          با دغل نیزه به قرآن می زنند

عده ای با ادعای انقلاب          مال بیت المال را خورده چو آب

ادعاشان همنشینی با امام          خود و فرزندانشان اهل حرام

عده ای با رتبه سرلشگری          عده ای با ادعای رهبری

عده ای کز مفسدان عالمند          دم ز اصلاحات امت می زنند

نقشه ضد ولایت داشتند          تفرقه در بین بین مردم کاشتند

قصدشان این بود طنازی کنند          خواستند با دین ما بازی کنند

عده ای هم گول خورده آمدند          آبروی خویش برده، آمدند

عدهای در مصلحت اندیشی اند          راکفلر های قوم و خویشی اند

عده ای در این شلوغی غایب اند          در زیارت بوده اند و نایب اند!

عده ای دنبال کسب و کار خویش          در پی گرمی و سود کار خویش

عده ای لندن نشین بی خیال      کارشان عیش و خوشی و کسب مال

عده ای دنبال عیش و عشرتند          عده ای دنبال نان راحتند

عده ای هم شانه خالی می کنند      فتنه ها را ماست مالی می کنند

عده ای تنها نظاره می کنند          بهر یاری استخاره می کنند

کاخهای ظالمان را بنگرید          فتنه های ظالمان را بنگرید

هم کرملین هم الیزه هم سیاه          کاخ شیطانند و هم کاخ گناه

جنگ کاخ و کوخ را واضح ببین          بر سر اهریمنان مازح ببین

کاخ داران برج داران آمدند          فقرا سرمایه داران آمدند

کینه های که به دلها داشتند          بیست سال بر روی هم انباشتند

بیست سال برنامه ریزی کرده اند          توطئه کرده و هیزی کرده اند

هر چه دشمن بود گرد هم شدند          گرگها، کفتارها با هم شدند

حمله هاشان یک به یک آغاز شد       عقده های سینه هاشان باز شد

خواستند با تیشه بر ریشه زنند          دم ز اصلاحات اندیشه زنند

با دلار و لیر و درهم آمدند          دشمنان خارجی هم آمدند

حمله های فتنه باریدن گرفت          لاله های سرخ را چیدن گرفت

تیر هاشان یک هدف را می زدند          بیرق شاه نجف را می زدند

/ 0 نظر / 7 بازدید