شهید محمد فخاری

خوش حساب
قبل از عملیات والفجر مقدماتی ، برای کمک رسانی به جبهه اعزام شده بودیم. شب را در سنگر محمد جواد ماندم. وقتی که همه خوابیدند، دیدم محمد جواد بلند شد. بعضی از لباسهای بچه ها را جمع کرد و برای شستن به بیرون سنگر برد. در این هنگام بود که شنیدم دو نفر با محمد جواد در حال صحبت هستند. ظاهرا قرار بود به هر نفر یک اورکت بدهند.
جواد می گفت اگر کسی اورکت نخواهد چه کار باید بکند؟
او هر وقت به جبهه می رفت لباس رزمش را خودش می خرید. بعد از بازگشت از جبهه می نشست و با خودش حساب و کتاب می کرد و پول خوراکی را که در جبهه مصرف کرده بود به خزانه بیت المال بر میگرداند.
شهید محمد جواد فخاری
/ 0 نظر / 5 بازدید