ماجراهای سید مرتضی2 - تنظیم از تاشهادت

مصائب کار با صدا و سیما

از سوی دیگر سید مرتضی در جبهه ای دیگر با ناملایمات دیگری روبروست. تلویزیون روی خوشی به ساخت روایت فتح  نشان نمی دهد ، خنجر و شقایق را توقیف می کند و کار رال به آنجا می کشاند که اوینی کار در حوزه هنری را به هر جای دیگر ترجیح میدهد  و دست آخر دوباره به فرمان رهبر انلاب برای تلویزیون و علی رقم میل تلویزیون فیلم مستند بسازد آن هم سری جدید روایت فتح !!

کوتاه امدن مدعیان انقلابی گری  از موضوع انقلاب البته به بهانه سازندگی و فضای آرام کشور  برای کار اقتصادیداشت رقم می خورد.آنها حتی می گفتند فضای کشور را جنگی نکنید و دیگر اینقدر از صدور انقلاب سخن نگویید. شبیه همان سخنانتی که از سوی جهاد سازندگی میشنید از تلویزیون هم شنیده بود. این در حالی بود که رهبر  انقلاب  بر استمرار فضای متند سازی جنگ حتی پس از انقلاب هم تاکید داشت.

/ 0 نظر / 4 بازدید