کتابشناسی شهید رجایی

 

هشتم شهریور، بیست‌وهفتمین سالروز شهادت محمدعلی رجایی(1312 - 1360) است. به این مناسبت "ایبنا" مروری بر آثار منتشر شده درباره این شهید دارد./
به گزارش خبرگزاری کتاب ایران (ایبنا)، محمدعلی رجایی، سال 1312 درشهر قزوین متولد شد و تحصیلات را تا اخذ گواهینامه ششم ابتدایی در همین شهر به انجام رساند.

وی در سال 1327 به تهران آمد و سال 1328 وارد نیروی هوایی شد. دوره متوسطه را به صورت شبانه گذراند و سال 1335 به دانشسرای عالی رفت. 

محمدعلی رجایی سال 1338 لیسانس ریاضی گرفت و به عنوان دبیر ریاضی به استخدام وزارت فرهنگ درآمد. او به ترتیب در شهرستان‌های خوانسار، قزوین و تهران به تدریس پرداخت. 

وی سال 1342 و در جریان مبارزه با رژیم پهلوی زندانی شد و پس از آزادی با محمدجواد باهنر به سازماندهی و پرورش افرادی برای مبارزه با رژیم اشغالگر قدس اقدام کردند. 

محمدعلی رجایی همزمان با فعالیت‌های سیاسی، به خدمات فرهنگی و از جمله تدریس در مدارس کمال و رفاه توجه خاصی داشت.

وی پس از پیروزی انقلاب اسلامی و در سال 1358، مسوولیت وزارت آموزش و پرورش را به عهده گرفت. سپس نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و در تاریخ 18 مرداد 1359 نخستین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران شد.

به دنبال عزل ابوالحسن بنی‌صدر از ریاست جمهوری، محمدعلی رجایی با رای اکثریت مردم به ریاست جمهوری انتخاب شد،اما دشمنان انقلاب اسلامی در هشتم شهریور ماه 1360 او را همراه یار قدیمی‌اش محمدجواد باهنر، در انفجار دفتر نخست‌وزیری به شهادت رساندند. 

مهم‌ترین کتاب‌هایی که تاکنون درباره شهید محمدعلی رجایی منتشر شده‌، عبارتند از: 
ـ ف‍رزن‍د م‍ل‍ت‌ در آی‍ی‍ن‍ه‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌(م‍ج‍م‍وع‍ه‌ س‍خ‍ن‍ران‍ی‌ه‍ا، م‍ص‍اح‍ب‍ه‌ه‍ا و پ‍ی‍ام‌ه‍ای‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی)‌ (2 جلد)/ ت‍ه‍ی‍ه‌ و ج‍م‍ع‌آوری‌ م‍رک‍ز م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی.
ـ چگونگی انتخاب اولین نخست‌وزیر جمهوری اسلامی ایران و مکاتبات رجایی با بنی‌صدر / دفتر تحقیقات و انتشارات روابط عمومی نخست وزیری / 1360.
ـ آم‍وزگ‍اران‌ ن‍ور (ب‍ه‌ ی‍اد دو م‍ع‍ل‍م‌ ش‍ه‍ی‍د و دو آم‍وزگ‍ار ن‍ور، رج‍ای‍ی‌ و ب‍اه‍ن‍ر ) / ع‍روه‌ ال‍وث‍ق‍ی‌ (ن‍ش‍ری‍ه‌ دان‍ش‌آم‍وزان‌ و ج‍وان‍ان‌ ح‍زب‌ ج‍م‍ه‍وری‌ اس‍لام‍ی‌) / 1361.
ـ پیام شهیدان (دفتر 1)/ جهاد دانشگاهی مرکز خراسان / نشر صابرین / 1361.
ـ فرزند ملت در آیینه انقلاب اسلامی (2 جلد) / مرکز مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی / وزارت ارشاد اسلامی / 1361.
ـ یادواره شهدای انقلاب اسلامی (شهید رجایی ـ جلد 1) / شجاع‌الدین میرطاووسی / نهضت زنان مسلمان /1361.
ـ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌ اس‍وه‌ ص‍ب‍ر و اس‍ت‍ق‍ام‍ت‌/ م‍رت‍ض‍ی‌ م‍ح‍م‍ودی‌ / ب‍ن‍ی‍اد ش‍ه‍ی‍د ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، واح‍د ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ / 1362.
ـ پ‍ان‍زده‌ س‍ال‌ ب‍ع‍د (م‍ق‍دم‍ه‌ای‌ ب‍ر رم‍ان‌ ال‍م‍اس‌ س‍وخ‍ت‍ه‌ [ب‍راس‍اس‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌]/) / ح‍س‍ن‌ خ‍ادم‌ / ن‍ش‍ر ت‍ن‍دی‍س‌ / 1370.
ـ بی‌مرگ، مثل صنوبر / ابوالقاسم حسینجانی / سازمان تبلیغات اسلامی، شورای هماهنگی/ 1375.
ـ ال‍م‍اس س‍وخ‍ت‍ه (ب‍راس‍اس‌ زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌)/ ح‍س‍ن‌ خ‍ادم‌ / س‍ازم‍ان‌ م‍دارک‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ ان‍ق‍لاب‌ اس‍لام‍ی‌، گ‍روه‌ ان‍ت‍ش‍ارات‌ / 1377.
ـ حدیث جاودانگی / حسن عسکر‌ی‌راد / انتشارات تربیت / 1377.
ـ آی‍ت‌ ک‍م‍ال ‌(درس‌ه‍ایی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د رج‍ایی‌)/ گ‍ردآورن‍ده‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ رج‍ای‍ی‌ / ن‍ش‍ر ش‍اه‍د / 1379.
ـ رمز جاودانگی / حسن عسکری‌راد / بوستان کتاب قم / 1380.
ـ سوخته وصل / نسرین خدایاری / مرکز اسنادانقلاب اسلامی‏ / 1380. 
ـ  چ‍راغ‌ ص‍ب‍ح‌ (زن‍دگ‍ی‌ن‍ام‍ه‌ داس‍ت‍ان‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ رج‍ای‍ی‌)/ اص‍غ‍ر ف‍ک‍وری‌ / سوره مهر / 1381.
ـ خ‍لاص‍ه‌ خ‍وب‍ی‌ه‍ا (ن‍اگ‍ف‍ت‍ه‌ه‍ای‍ی‌ از زن‍دگ‍ی‌ ش‍ه‍ی‍د م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ رج‍ای‍ی)‌/ ب‍ازن‍وش‍ت‍ه‌ غ‍لام‍ع‍ل‍ی‌ رج‍ای‍ی‌ / ذک‍ر / 1381.
ـ رجایی در آینه مردم / بنیاد فرهنگی شهید رجایی (قزوین) / 1381.
ـ ش‍ه‍ی‍د رج‍ای‍ی‌/ م‍ح‍م‍ود ج‍وان‍ب‍خ‍ت‌ / م‍وس‍س‍ه‌ ف‍ره‍ن‍گ‍ی‌ م‍درس‍ه‌ ب‍ره‍ان / 1382.
زندگی نامه سیاسی شهید رجایی/ نوشته سجاد راعی / مرکز اسناد انقلاب اسلامی / 1382.
ـ م‍ح‍م‍دع‍ل‍ی‌ رج‍ای‍ی‌/ ب‍ه‌ک‍وش‍ش‌ م‍ح‍م‍دح‍س‍ی‍ن‌ ع‍ب‍اس‍ی‌‌ول‍دی‌ / ن‍ش‍ر ش‍اه‍د‏‫ / 1384.‬
ـ سیره شهید رجایی / غلامعلی رجایی / وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی / 1385.
من، محمدعلی رجایی / داوود بختیاری دانشور / نشر شاهد / 1385. 
ـ شاهد یاران (شماره 10: یادمان شهدای دولت جمهوری اسلامی ایران) / نشر شاهد / 1385.
ـ سی خاطره از یک نخست‌وزیر / گردآوری و تالیف غلامعلی رجایی / دستان / 1387.
/ 0 نظر / 15 بازدید