مرا دریابید

اولین کسی که وارد این سنگر شود شهید است
----------
ای ترکشها ای فشنگ ها مرا دریابید
----------------
ای خدا انقدر یاریمان کن که این پست ها پستمان نکند- شهید رجایی
---------
ایران کشوری است که رسما با آمریکا می جنگد (امام خمینی ره)

/ 0 نظر / 5 بازدید