شهید حاج حسین خرازی- 10

حاج حسین خدا شاهد من با دو دست نیم متر هم از زمین بالا نرفتم
------------
شنیدیم حسین از بیمارستان مرخص شده برگشته
از سنگر فرماندهی سراغش را می گیریم. می گویند رفته سنگر دیده بانی
- اومده طرف ما؟
توی سنگر دیده بانی هم نیست
چشمم افتاد به دکل دیده بانی. رفته بالا روی نردبان دکل.پحسین اقا اون بالا چکار می کنی شما؟
می گوید کریم! ببین با یه دست میتونم چهار متر بیام بالا. دو روزه دارم تمرین می کنم. خوبه . نه؟
می گویم : چی بگم والا
-------------------------------------
آخرش دوریت ما رو سکته میده حسین آقا

/ 0 نظر / 5 بازدید