شهید صیاد شیرازی

برای تولید برنامه با تعدادی از فرماندهان در استان کردستان به سر می بردیم. در گردنه ی صلوات آباد ضبط تصویری از بیانات و مصاحبه های فرماندهان سپاه و ارتش به پایان رسید. شهید صیاد شیرازی از فیلمبردار پرسید: چند دقیقه از فیلم باقی مانده است؟
فیلمبردار گفت : دودقیقه
شهید صیاد از او خواست که این دو دقیقه را در جایی استفاده کند، تا اسرافی در کار نباشد. فیلمبردار نیز در قاب فیلم متذکر زمان خالی نوار شد. اتفاقا در برداشت دیگری یکی از فرماندهان مصاحبه اش دودقیقه بود که در آن جای خالی ثبت شد.
/ 0 نظر / 4 بازدید