تصویری که مشاهده می کنید سردار شهید عباس بابایی در حال مداحی می باشد.