استاد شهریاری لحظه شهادت

 

 

 


 

استاد شهریاری قبل از شهادت