تمام تنش پر بود از زخم و کبودی. گفتم : ببین چی به روز خودت آوردی؟ یه مدت دست بکش از جبهه ، استراحت کن تا بهتر بشی
گفت : اینا نشونه های بدن منن . اگه تن بی سر مو آوردن براتون از این نشونه ها بشناسینم
گفتم اگر یه وقت سر بی تنتو آوردن که صورتتم شناسایی نشد تکلیف چیه
پشت گوشش را نشانم داد، گفت با ترکشی که اینجاس شناساییم کنین!