اگر میخواهی عزیز شوی یا باید بمیری یا دور شوی
-----------
اگر نخندی دشمن میخنده
--------------------
اگر همه عالم به ما پشت کند ما از راه امام برنمیگردیم