اگر لذت ترک لذت بدانی ------------- دگر لذت نفس لذت ندانی