اگر صد پاره از خمپاره گردم --------- من از خط خمینی برنگردم