سلام

وقتی صحبت از امام حسین ع میشه  اذهان متوجه شهید و شهادت میشه

چرا شهادت ؟ مگر امام راه دیگه ای نداشتند؟ چرا امام با علم به شهادت جلو رفتند؟ چطور شد که امام پیروزی رو در شهادت و ذلت رو در حیات دیدند؟

بیشتر صحبت می کنیم

یا زینب کبری س