انقدر اومدم در خونتون که مارم راه بدید
همه جا دخیل بستیم
پس شفای ما چی شد
درد ما چی شد
ما رو یادتون رفته ها خودمونیم