این مردم بدون سلاح، فقط با اسلحه ایمان بر مدرنترین سلاحها پیروز شدند و یک بار دیگر تاریخ اثبات کرد که قرآن پیروز است و مشرک و کفار نابود و جایشان در زباله‌دان تاریخ خواهد بود./ منوچهر مهاجرانی