خائنین اسلام و مسلمین نمی‌توانند جلوی این طوفان عظیم انقلاب اسلامی را سد کنند./ محمد نیل‌ناز