نهضتی که در کشور ما برپا شده است تنها منحصر به ایران نیست بلکه تمام مستضعفان جهان در آن سهیم اند و این انقلاب به تمامی آنها تعلق دارد.

حسین اسماعیلی روزبهانی-60