[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  
  تصاویری از عملیات کربلای پنج- دی ماه 1365
تصاویری از عملیات کربلای پنج- دی ماه 1365
[1]  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12